Grupa za razvoj informacionog društva

U Grupi za razvoj informacionog društva obavljaju se poslovi koji se odnose na: stručnu pomoć u izradi tenderske dokumentacije i pripremu za objavljivanje konkursa; učestvovanje u izradi strategija i akcionih planova u oblasti informacionog društva; pripremu i praćenje projekata u oblasti razvoja informacionog društva; razvoj i unapređenje akademske, odnosno obrazovne i naučnoistraživačke računarske mreže (AMRES); organizaciju, standardizaciju i saradnju u razvoju zajedničke informaciono-komunikacione infrastrukture organa uprave i zajedničkih elektronskih servisa; preduzimanje mera za promovisanje i podsticanje istraživanja i razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT); predlaganje i učestvovanje u aktivnostima vezanim za primenu mera u cilju efikasnijeg rada državnih organa u  oblasti primene informaciono – komunikacionih tehnologija, pružanje informaciono-komunikacionih usluga, razvoj i funkcionisanje informaciono – komunikacione infrastrukture, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.TG