JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18 i 157/20), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19) i Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-7521/2020 od 28. septembra 2020. godine i 51 Broj: 112-11059/2020 od 25. decembra 2020. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

              I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Beograd, Nemanjina br. 22-26

            II Radna mesta koja se popunjavaju:

 Radno mestoza stručno – pravne poslove, u zvanju savetnik, Sektor tržišne inspekcije, Grupa za razvoj i unapređenje rada Sektora – 1 izvršilac.

            Opis poslova: Prati, objedinjuje i evidentira ugovorne obaveze Sektora i vodi i ažurira evidenciju službenih legitimacija, pečata i službenih vozila Sektora; izrađuje nacrte inicijalnih akata i ugovora u skladu sa planom javnih nabavki Sektora i izrađuje predloge i nacrte izjašnjenja Državnom pravobranilaštvu iz delokruga Sektora; pokreće i sprovodi postupak zaduženja/razduženja zaposlenih u Sektoru, radi dostavljanja nadležnim službama sekretarijata Ministarstva; sačinjava nacrte procedura za postupanje zaposlenih u Sektoru u skladu sa direktivama i uputstvima ministra; učestvuje u pripremi  i izradi budžeta, finansijskog plana i plana javnih nabavki Sektora; učestvuje u aktivnostima Sektora vezanih za popis i realizaciju popisa; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

            Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 Radno mesto tržišni inspektor za kontrolu usluga, u zvanju savetnik, Sektor tržišne inspekcije Odeljenje za kontrolu prometa, sprečavanje nelojalne konkurencije i zaštitu potrošača, Odsek za kontrolu prometa – 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima i zaključuje sporazume o priznavanju prekršaja; vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu; prati primenu propisa i stanje  iz delokruga rada inspekcije i učestvuje u izradi analiza i izveštaja; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen poseban stručni ispit za tržišnog inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 1. Radno mesto za analitičke i statističko-evidencione poslove, u zvanju mlađi savetnik, Sektor tržišne inspekcije, Odeljenje za kontrolu prometa, sprečavanje nelojalne konkurencije i zaštitu potrošača, Odsek za sprečavanje nelojalne konkurencije i zaštitu potrošača – 1 izvršilac.

Opis poslova: Prati i administrira korisničke komponente sistema INES+ i Upravljačkog informacionog sistema tržišne inspekcije; daje stručna uputstva, objašnjenja i obaveštenja tržišnim inspektorima u vezi softvera i o tome vodi evidenciju; prikuplja i objedinjava podatke o količini, vrsti i nosiocima prava u postupcima u kojima je oduzeta roba kojom se narušava pravo intelektualne svojine; vrši obradu podnesaka, prijava i zahteva iz delokruga rada Odseka; učestvuje u izradi analiza, statističkih izveštaja, informacija i dopisa na osnovu evidencija koje vodi; obavlja i druge poslove  po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 1 godina radnog iskustva u struci ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 1. Radno mesto za praćenje stanja u oblasti inspekcijskog nadzora, primenu i reviziju kontrolnih listi, u zvanju savetnik, Sektor tržišne inspekcije, Odeljenje za kontrolu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda, Odsek za kontrolu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda – 1 izvršilac.

Opis poslova: Prati stanje, izrađuje analize, izveštaje i informacije o stanju u oblasti inspekcijskog nadzora iz delokruga Odseka; prati, analizira i izrađuje izveštaje o  primeni kontrolnih listi iz delokruga Odseka; sačinjava predloge za reviziju važećih i izradu novih kontrolnih listi iz delokruga Odseka; učestvuje u radu timova i radnih grupa za procenu rizika i planiranje; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 1. Radno mesto tržišni inspektor za kontrolu prometa derivata, u zvanju savetnik, Sektor tržišne inspekcije, Odeljenje za kontrolu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda, Grupa za kontrolu derivata nafte – južna i istočna Srbija – 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima i zaključuje sporazume o priznavanju prekršaja; vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu; prati primenu propisa i stanje  iz delokruga rada inspekcije i učestvuje u izradi analiza i izveštaja; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen poseban stručni ispit za tržišnog inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 1. Radno mesto tržišni inspektor za kontrolu prometa robe, u zvanju savetnik, Sektor tržišne inspekcije, Odeljenje tržišne inspekcije Beograd, Odsek za kontrolu prometa robe – 1 izvršilac.

 Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima i zaključuje sporazume o priznavanju prekršaja; vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu; prati primenu propisa i stanje  iz delokruga rada inspekcije i učestvuje u izradi analiza i izveštaja; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen poseban stručni ispit za tržišnog inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 1. Radno mesto tržišni inspektor, u zvanju savetnik, Sektor tržišne inspekcije Odeljenje tržišne inspekcije Vranje – 1 izvršilac.

           Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima i zaključuje sporazume o priznavanju prekršaja; vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu; prati primenu propisa i stanje  iz delokruga rada inspekcije i učestvuje u izradi analiza i izveštaja; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen poseban stručni ispit za tržišnog inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 1. Radno mesto tržišni inspektor, u zvanju savetnik, Sektor tržišne inspekcije, Odeljenje tržišne inspekcije Zrenjanin – 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima i zaključuje sporazume o priznavanju prekršaja; vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu; prati primenu propisa i stanje  iz delokruga rada inspekcije i učestvuje u izradi analiza i izveštaja; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen poseban stručni ispit za tržišnog inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 1. Radno mesto tržišni inspektor, u zvanju savetnik, Sektor tržišne inspekcije, Odeljenje tržišne inspekcije Jagodina, Grupa tržišne inspekcije Paraćin – 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima i zaključuje sporazume o priznavanju prekršaja; vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu; prati primenu propisa i stanje  iz delokruga rada inspekcije i učestvuje u izradi analiza i izveštaja; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen poseban stručni ispit za tržišnog inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 10. Radno mestotržišni inspektor za kontrolu prometa robe, u zvanju savetnik, Sektor tržišne inspekcije, Odeljenje tržišne inspekcije Kragujevac, Odsek za kontrolu prometa robe i usluga i sprečavanje nelojalne konkurencije – 1 izvršilac.

 

         Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima i zaključuje sporazume o priznavanju prekršaja; vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu; prati primenu propisa i stanje  iz delokruga rada inspekcije i učestvuje u izradi analiza i izveštaja; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen poseban stručni ispit za tržišnog inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 1. Radno mesto tržišni inspektor, u zvanju savetnik, Sektor tržišne inspekcije, Odeljenje tržišne inspekcije Kraljevo, Odsek tržišne inspekcije Novi Pazar – 2 izvršioca.

         Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima i zaključuje sporazume o priznavanju prekršaja; vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu; prati primenu propisa i stanje  iz delokruga rada inspekcije i učestvuje u izradi analiza i izveštaja; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen poseban stručni ispit za tržišnog inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 1. Radno mesto tržišni inspektor za kontrolu prometa robe, u zvanju samostalni savetnik, Sektor tržišne inspekcije, Odeljenje tržišne inspekcije Novi Sad, Odsek za kontrolu prometa robe – 1 izvršilac.

          Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima i zaključuje sporazume o priznavanju prekršaja; vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; analizira izveštaje o samoproveri i samoproceni nadziranih subjekata; učestvuje u izradi predloga kontrolnih lista, plana inspekcijskog nadzora i godišnjeg izveštaja o radu; prati primenu propisa i stanje  iz delokruga rada inspekcije i izrađuje analize i izveštaje i učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

            Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen poseban stručni ispit za tržišnog inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 1. Radno mesto tržišni inspektor za sprečavanje nelojalne konkurencije, u zvanju samostalni savetnik, Sektor tržišne inspekcije, Odeljenje tržišne inspekcije Novi Sad, Odsek za sprečavanje nelojalne konkurencije – 1 izvršilac.

         Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima i zaključuje sporazume o priznavanju prekršaja; vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; analizira izveštaje o samoproveri i samoproceni nadziranih subjekata; učestvuje u izradi predloga kontrolnih lista, plana inspekcijskog nadzora i godišnjeg izveštaja o radu; prati primenu propisa i stanje  iz delokruga rada inspekcije i izrađuje analize i izveštaje i učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

            Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen poseban stručni ispit za tržišnog inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 1. Radno mesto tržišni inspektor, u zvanju samostalni savetnik, Sektor tržišne inspekcije, Odeljenje tržišne inspekcije Užice, Odsek tržišne inspekcije Prijepolje – 1 izvršilac.

          Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima i zaključuje sporazume o priznavanju prekršaja; vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; analizira izveštaje o samoproveri i samoproceni nadziranih subjekata; učestvuje u izradi predloga kontrolnih lista, plana inspekcijskog nadzora i godišnjeg izveštaja o radu; prati primenu propisa i stanje  iz delokruga rada inspekcije i izrađuje analize i izveštaje i učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa;obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

            Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen poseban stručni ispit za tržišnog inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 15.Radno mesto tržišni inspektor, u zvanju savetnik, Sektor tržišne inspekcije, Odeljenje tržišne inspekcije Užice, Odsek tržišne inspekcije Prijepolje – 1 izvršilac.

         Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima i zaključuje sporazume o priznavanju prekršaja; vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu; prati primenu propisa i stanje  iz delokruga rada inspekcije i učestvuje u izradi analiza i izveštaja; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

            Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen poseban stručni ispit za tržišnog inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 1. Radno mesto turistički inspektor za Grad Beograd (mesto rada: Beograd), u zvanju savetnik, Sektor turističke inspekcije, Odeljenje turističke inspekcije Beograd, Odsek turističke inspekcije za Grad Beograd – 4 izvršioca.

         Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima i zaključuje sporazume o priznavanju prekršaja; vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu; prati primenu propisa iz  delokruga rada inspekcije i učestvuje u izradi analiza i izveštaja; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

 

            Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni  stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 1. Radno mesto turistički inspektor za Podunavski upravni okrug (mesto rada rada: Smederevo), u zvanju savetnik, Sektor turističke inspekcije, Odeljenje turističke inspekcije Beograd, Odsek turističke inspekcije Beograd – 1 izvršilac.

         Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima i zaključuje sporazume o priznavanju prekršaja; vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu; prati primenu propisa iz delokruga rada inspekcije i učestvuje u izradi analiza i izveštaja; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

 

            Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni  stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 1. Radno mesto turistički inspektor za Šumadijski upravni okrug (mesto rada: Aranđelovac), u zvanju savetnik, Sektor turističke inspekcije, Odeljenje turističke inspekcije Beograd, Odsek turističke inspekcije Beograd – 1 izvršilac.

         Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima i zaključuje sporazume o priznavanju prekršaja; vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu; prati primenu propisa iz delokruga rada inspekcije i učestvuje u izradi analiza i izveštaja; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

            Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni  stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 19.Radno mestoturistički inspektor za Pomoravski upravni okrug (mesto rada: Jagodina), u zvanju savetnik, Sektor turističke inspekcije, Odeljenje turističke inspekcije Beograd, Odsek turističke inspekcije Beograd – 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima i zaključuje sporazume o priznavanju prekršaja; vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu; prati primenu propisa iz delokruga rada inspekcije i učestvuje u izradi analiza i izveštaja; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

             Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni  stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 1. Radno mesto turistički inspektor za Južnobački upravni okrug (mesto rada: Novi Sad), u zvanju savetnik, Sektor turističke inspekcije, Odeljenje turističke inspekcije Novi Sad – 3 izvršioca.

         Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima i zaključuje sporazume o priznavanju prekršaja; vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu; prati primenu propisa iz delokruga rada inspekcije i učestvuje u izradi analiza i izveštaja; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni  stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 IIIMesto rada: 

 Za  radna mesta pod rednim brojevima: 1, 2 , 3, 4, 6 i 16 Beograd

Za  radno mesto pod rednim brojem 5 : Vranje

Za  radno mesto pod rednim brojem 7 : Vranje

Za  radno mesto pod rednim brojem 8: Zrenjanin

Za  radno mesto pod rednim brojem 9: Paraćin

Za  radno mesto pod rednim brojem 10: Kragujevac

Za  radno mesto pod rednim brojem 11: Novi Pazar

Za  radna mesta pod rednim brojevima 12, 13 i 20 : Novi Sad

Za  radna mesta pod rednim brojevima 14, 15: Prijepolje

Za  radno mesto pod rednim brojem 17 : Smederevo

Za  radno mesto pod rednim brojem 18: Aranđelovac

Za  radno mesto pod rednim brojem 19 : Jagodina

IV Faze izbornog postupka i učešće kandidata:

     Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza i to sledećim redosledom:  provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.

Kandidat koji ne ispuni merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka, obaveštava se o rezultatu provere kompetencije i ne poziva se da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi izbornog postupka.

 1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija za sva radna mesta: 

 

 • ,,Organizacija i rad državnih organa RS“ proveravaće se putem testa (pismeno),
 • ,,Digitalna pismenost“ proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru),

,,Poslovna komunikacija“ proveravaće se putem simulacije (pismeno).

            Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“ (posedovanje znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto testovne provere.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

 

 1. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

 

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

 

Za radno mesto pod rednim brojem 1:

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravno – pravnih poslova – opšti upravni postupak – proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko – analitičkih poslova – prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija – proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti organa (Zakon o trgovini) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

 

Za radno mesto pod rednim brojem 2:

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijskih poslova – postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti organa (Zakon o trgovini) – proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto  propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

 

Za radno mesto pod rednim brojem 3:

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko – analitičkih poslova  – prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija – proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti organa (Zakon o elektronskoj trgovini) – proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto  propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

 

 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 4:

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko – analitičkih poslova  – prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija – proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti organa – (Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda) – proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o inspekcijskom nadzoru) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

 

Za radno mesto pod rednim brojem 5:

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijskih poslova- postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika – proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti organa (Zakon o trgovini) – proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta – Uredba o obeležavanju (markiranju) derivata nafte – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

 

Za radno mesto pod rednim brojem 6:

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijskih poslova – postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti organa (Zakon o trgovini) – proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto  propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o duvanu) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

 

Za radno mesto pod rednim brojem 7:

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijskih poslova – postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti organa (Zakon o trgovini) – proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto  propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

 

Za radno mesto pod rednim brojem 8:

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijskih poslova – postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti organa (Zakon o trgovini) – proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto  propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

 

Za radno mesto pod rednim brojem 9:

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijskih poslova – postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti organa (Zakon o trgovini) – proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto  propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

 

Za radno mesto pod rednim brojem 10:

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijskih poslova – postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti organa (Zakon o trgovini) – proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto  propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o duvanu) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

 

Za radno mesto pod rednim brojem 11:

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijskih poslova – postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti organa (Zakon o trgovini) – proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto  propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

 

 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 12:

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijskih poslova – postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti organa (Zakon o elektronskoj trgovini) – proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto  propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o duvanu) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

 

Za radno mesto pod rednim brojem 13:

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijskih poslova – postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti organa (Zakon o oglašavanju) – proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto  propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o lokalnoj samoupravi) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

 

Za radno mesto pod rednim brojem 14:

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijskih poslova – postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti organa (Zakon o trgovini) – proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto  propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

 

Za radno mesto pod rednim brojem 15:

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijskih poslova – postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti organa (Zakon o trgovini) – proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za kompetencija za određeno radno mesto  propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

 

Za radno mesto pod rednim brojem 16:

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijskih poslova – postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika –  proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto propisi iz nadležnosti organa (Zakon o turizmu) – proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija propisi iz delokruga radnog mesta – (Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

 

Za radno mesto pod rednim brojem 17:

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijskih poslova – postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika –  proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto propisi iz nadležnosti organa (Zakon o ugostiteljstvu) – proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija propisi iz delokruga radnog mesta – (Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

 

Za radno mesto pod rednim brojem 18:

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijskih poslova – postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika –  proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto propisi iz nadležnosti organa (Zakon o ugostiteljstvu) – proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija propisi iz delokruga radnog mesta – (Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

 

Za radno mesto pod rednim brojem 19:

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijskih poslova – postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika –  proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto propisi iz nadležnosti organa (Zakon o ugostiteljstvu) – proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija propisi iz delokruga radnog mesta – (Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

 

Za radno mesto pod rednim brojem 20:

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijskih poslova – postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika –  proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto propisi iz nadležnosti organa (Zakon o ugostiteljstvu) – proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

 • Posebna funkcionalna kompetencija propisi iz delokruga radnog mesta – (Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

 

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (www.mtt.gov.rs).

 

 1. Provera ponašajnih kompetencija za sva radna mesta:

 

 Upravljanje informacijama; upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; orijentacija ka učenju i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa i savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranog na kompetencijama.

 

 1. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidataza sva radna mesta:

 

-Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa –  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

 

            VRok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi“.

 

VI Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, Beograd.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.

Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji su u prijavi naznačili za dostavu obaveštenja.

 

            VII Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome ili uverenja kojim se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za inspektora (za radna mesta pod rednim brojem 2, 5 ,6, 7, 8 ,9 ,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20); original ili overena fotokopija dokaza o položenom posebnom stručnom ispitu za tržišnog inspektora (za radna mesta pod rednim brojem 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo. Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Članom 47. stav 3. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 36/15, 44/18 – dr. zakon i 95/18) propisano je da lice na probnom radu koje je radni odnos zasnovalo na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme i lice koje je zasnovalo radni odnos na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme, a nema položen ispit za inspektora, polaže ispit za inspektora u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Stavom 6. istog člana Zakona propisano je da izuzetno, ispit za inspektora nije dužan da polaže inspektor koji je na dan stupanja na snagu ovog zakona imao najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima inspekcijskog nadzora i ispunjava uslove za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora (za radna mesta pod rednim brojem   2, 5 ,6, 7, 8 ,9 ,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 ).

Kandidati koji nemaju položen poseban stručni ispita za tržišnog inspektora primaju se na rad uz obavezu da taj ispit polažu u rokovima i na način propisan Pravilnikom o programu i načinu polaganja posebnog stručnog ispita za tržišnog inspektora (“Službeni glasnik RS“ broj 59/11) (za radna mesta pod rednim brojem 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15).

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

 

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

 

VIIIRok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, Beograd.

 

            IX Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 10. februara 2021. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) koje navedu u svojim prijavama, ili putem telegrama na adresu navedenu u prijavi.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati „Srbija“, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 2 (istočno krilo). Intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Beograd, Nemanjina 22-26. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) koje navedu u svojim prijavama, ili putem telegrama na adresu navedenu u prijavi.

 

            XOpšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

 

            XI Trajanje radnog odnosa:  Za sva radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

 

            XII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja o konkursu: Maja Nakov  kontakt telefon tel: 011-3616-269.

 

            XIII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na konkurs: Prijave na konkurs šalju se poštom ili predaju neposredno na pisarnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta” (naziv radnog mesta).

 

NAPOMENE

 

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima su pri zapošljavanju u državni organ pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

Položen državni stručni ispit nije uslov niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, biće odbačene rešenjem konkursne komisije.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar trgovine, turizma i telekomunikacija.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, na interent prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Informacije o materijalima za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija
21.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac prijave radno mesto 1
24.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac prijave radno mesto 2
25.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac prijave radno mesto 3
25.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac prijave radno mesto 4
24.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac prijave radno mesto 5
25.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac prijave radno mesto 6
25.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac prijave radno mesto 7
25.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac prijave radno mesto 8
25.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac prijave radno mesto 9
25.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac prijave radno mesto 10
25.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac prijave radno mesto 11
25.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac prijave radno mesto 12
25.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac prijave radno mesto 13
25.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac prijave radno mesto 14
25.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac prijave radno mesto 15
25.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac prijave radno mesto 16
25.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac prijave radno mesto 17
25.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac prijave radno mesto 18
25.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac prijave radno mesto 19
25.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac prijave radno mesto 20
25.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...