ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-7521/2020 од 28. септембра 2020. године и 51 Број: 112-11059/2020 од 25. децембра 2020. године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

              I Орган у коме се радна места попуњавају:

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина бр. 22-26

            II Радна места која се попуњавају:

 Радно место за стручно – правне послове, у звању саветник, Сектор тржишне инспекције, Група за развој и унапређење рада Сектора – 1 извршилац.

            Опис послова: Прати, обједињује и евидентира уговорне обавезе Сектора и води и ажурира евиденцију службених легитимација, печата и службених возила Сектора; израђује нацрте иницијалних аката и уговора у складу са планом јавних набавки Сектора и израђује предлоге и нацрте изјашњења Државном правобранилаштву из делокруга Сектора; покреће и спроводи поступак задужења/раздужења запослених у Сектору, ради достављања надлежним службама секретаријата Министарства; сачињава нацрте процедура за поступање запослених у Сектору у складу са директивама и упутствима министра; учествује у припреми  и изради буџета, финансијског плана и плана јавних набавки Сектора; учествује у активностима Сектора везаних за попис и реализацију пописа; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

            Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 Радно место тржишни инспектор за контролу услуга, у звању саветник, Сектор тржишне инспекције Одељење за контролу промета, спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача, Одсек за контролу промета – 1 извршилац.

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и стање  из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 1. Радно место за аналитичке и статистичко-евиденционе послове, у звању млађи саветник, Сектор тржишне инспекције, Одељење за контролу промета, спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача, Одсек за спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача – 1 извршилац.

Опис послова: Прати и администрира корисничке компоненте система ИНЕС+ и Управљачког информационог система тржишне инспекције; даје стручна упутства, објашњења и обавештења тржишним инспекторима у вези софтвера и о томе води евиденцију; прикупља и обједињава податке о количини, врсти и носиоцима права у поступцима у којима је одузета роба којом се нарушава право интелектуалне својине; врши обраду поднесака, пријава и захтева из делокруга рада Одсека; учествује у изради анализа, статистичких извештаја, информација и дописа на основу евиденција које води; обавља и друге послове  по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 1. Радно место за праћење стања у области инспекцијског надзора, примену и ревизију контролних листи, у звању саветник, Сектор тржишне инспекције, Одељење за контролу усаглашености и безбедности производа, Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа – 1 извршилац.

Опис послова: Прати стање, израђује анализе, извештаје и информације о стању у области инспекцијског надзора из делокруга Одсека; прати, анализира и израђује извештаје о  примени контролних листи из делокруга Одсека; сачињава предлоге за ревизију важећих и израду нових контролних листи из делокруга Одсека; учествује у раду тимова и радних група за процену ризика и планирање; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 1. Радно место тржишни инспектор за контролу промета деривата, у звању саветник, Сектор тржишне инспекције, Одељење за контролу усаглашености и безбедности производа, Група за контролу деривата нафте – јужна и источна Србија – 1 извршилац.

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и стање  из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 1. Радно место тржишни инспектор за контролу промета робе, у звању саветник, Сектор тржишне инспекције, Одељење тржишне инспекције Београд, Одсек за контролу промета робе – 1 извршилац.

 Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и стање  из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 1. Радно место тржишни инспектор, у звању саветник, Сектор тржишне инспекције Одељење тржишне инспекције Врање – 1 извршилац.

           Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и стање  из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 1. Радно место тржишни инспектор, у звању саветник, Сектор тржишне инспекције, Одељење тржишне инспекције Зрењанин – 1 извршилац.

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и стање  из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 1. Радно место тржишни инспектор, у звању саветник, Сектор тржишне инспекције, Одељење тржишне инспекције Јагодина, Група тржишне инспекције Параћин – 1 извршилац.

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и стање  из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 10. Радно место тржишни инспектор за контролу промета робе, у звању саветник, Сектор тржишне инспекције, Одељење тржишне инспекције Крагујевац, Одсек за контролу промета робе и услуга и спречавање нелојалне конкуренције – 1 извршилац.

 

         Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и стање  из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

 

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 1. Радно место тржишни инспектор, у звању саветник, Сектор тржишне инспекције, Одељење тржишне инспекције Краљево, Одсек тржишне инспекције Нови Пазар – 2 извршиоца.

         Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и стање  из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 1. Радно место тржишни инспектор за контролу промета робе, у звању самостални саветник, Сектор тржишне инспекције, Одељење тржишне инспекције Нови Сад, Одсек за контролу промета робе – 1 извршилац.

          Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима; анализира извештаје о самопровери и самопроцени надзираних субјеката; учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; прати примену прописа и стање  из делокруга рада инспекције и израђује анализе и извештаје и учествује у припреми предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

            Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 1. Радно место тржишни инспектор за спречавање нелојалне конкуренције, у звању самостални саветник, Сектор тржишне инспекције, Одељење тржишне инспекције Нови Сад, Одсек за спречавање нелојалне конкуренције – 1 извршилац.

         Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима; анализира извештаје о самопровери и самопроцени надзираних субјеката; учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; прати примену прописа и стање  из делокруга рада инспекције и израђује анализе и извештаје и учествује у припреми предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

            Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 1. Радно место тржишни инспектор, у звању самостални саветник, Сектор тржишне инспекције, Одељење тржишне инспекције Ужице, Одсек тржишне инспекције Пријепоље – 1 извршилац.

          Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима; анализира извештаје о самопровери и самопроцени надзираних субјеката; учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; прати примену прописа и стање  из делокруга рада инспекције и израђује анализе и извештаје и учествује у припреми предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа;обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

            Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 15.Радно место тржишни инспектор, у звању саветник, Сектор тржишне инспекције, Одељење тржишне инспекције Ужице, Одсек тржишне инспекције Пријепоље – 1 извршилац.

         Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и стање  из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

            Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 1. Радно место туристички инспектор за Град Београд (место рада: Београд), у звању саветник, Сектор туристичке инспекције, Одељење туристичке инспекције Београд, Одсек туристичке инспекције за Град Београд – 4 извршиоца.

         Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа из  делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

 

            Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основим студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни  стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 1. Радно место туристички инспектор за Подунавски управни округ (место рада рада: Смедерево), у звању саветник, Сектор туристичке инспекције, Одељење туристичке инспекције Београд, Одсек туристичке инспекције Београд – 1 извршилац.

         Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

 

            Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основим студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни  стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 1. Радно место туристички инспектор за Шумадијски управни округ (место рада: Аранђеловац), у звању саветник, Сектор туристичке инспекције, Одељење туристичке инспекције Београд, Одсек туристичке инспекције Београд – 1 извршилац.

         Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

            Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основим студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни  стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 19.Радно место туристички инспектор за Поморавски управни округ (место рада: Јагодина), у звању саветник, Сектор туристичке инспекције, Одељење туристичке инспекције Београд, Одсек туристичке инспекције Београд – 1 извршилац.

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

             Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основим студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни  стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 1. Радно место туристички инспектор за Јужнобачки управни округ (место рада: Нови Сад), у звању саветник, Сектор туристичке инспекције, Одељење туристичке инспекције Нови Сад – 3 извршиoца.

         Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основим студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни  стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 III Место рада: 

 За  радна места под редним бројевима: 1, 2 , 3, 4, 6 и 16 Београд

За  радно место под редним бројем 5 : Врање

За  радно место под редним бројем 7 : Врање

За  радно место под редним бројем 8: Зрењанин

За  радно место под редним бројем 9: Параћин

За  радно место под редним бројем 10: Крагујевац

За  радно место под редним бројем 11: Нови Пазар

За  радна места под редним бројевима 12, 13 и 20 : Нови Сад

За  радна места под редним бројевима 14, 15: Пријепоље

За  радно место под редним бројем 17 : Смедерево

За  радно место под редним бројем 18: Аранђеловац

За  радно место под редним бројем 19 : Јагодина

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

     Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза и то следећим редоследом:  провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

Кандидат који не испуни мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка, обавештава се о резултату провере компетенције и не позива се да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази изборног поступка.

 1. Провера општих функционалних компетенција за сва радна места: 

 

 • ,,Организација и рад државних органа РС“ провераваће се путем теста (писмено),
 • ,,Дигитална писменост“ провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),

,,Пословна комуникација“ провераваће се путем симулације (писмено).

            Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“ (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

 

 1. Провера посебних функционалних компетенција:

 

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

 

За радно место под редним бројем 1:

 

 • Посебна функционална компетенција за област рада управно – правних послова – општи управни поступак – провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за област рада студијско – аналитичких послова – прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација – провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о трговини) – провераваће се путем симулације (усмено).

 

За радно место под редним бројем 2:

 

 • Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о трговини) – провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место  прописи из делокруга радног места (Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма) – провераваће се путем симулације (усмено).

 

За радно место под редним бројем 3:

 

 • Посебна функционална компетенција за област рада студијско – аналитичких послова  – прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност вредновања и анализирања доступних информација – провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о електронској трговини) – провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место  прописи из делокруга радног места (Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине) – провераваће се путем симулације (усмено).

 

 

 

За радно место под редним бројем 4:

 

 • Посебна функционална компетенција за област рада студијско – аналитичких послова  – прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност вредновања и анализирања доступних информација – провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности органа – (Закон о општој безбедности производа) – провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о инспекцијском надзору) – провераваће се путем симулације (усмено).

 

За радно место под редним бројем 5:

 

 • Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова- поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика – провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о трговини) – провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из делокруга радног места – Уредба о обележавању (маркирању) деривата нафте – провераваће се путем симулације (усмено).

 

За радно место под редним бројем 6:

 

 • Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о трговини) – провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место  прописи из делокруга радног места (Закон о дувану) – провераваће се путем симулације (усмено).

 

За радно место под редним бројем 7:

 

 • Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о трговини) – провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место  прописи из делокруга радног места (Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму) – провераваће се путем симулације (усмено).

 

За радно место под редним бројем 8:

 

 • Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о трговини) – провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место  прописи из делокруга радног места (Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму) – провераваће се путем симулације (усмено).

 

За радно место под редним бројем 9:

 

 • Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о трговини) – провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место  прописи из делокруга радног места (Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму) – провераваће се путем симулације (усмено).

 

За радно место под редним бројем 10:

 

 • Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о трговини) – провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место  прописи из делокруга радног места (Закон о дувану) – провераваће се путем симулације (усмено).

 

За радно место под редним бројем 11:

 

 • Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о трговини) – провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место  прописи из делокруга радног места (Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму) – провераваће се путем симулације (усмено).

 

 

 

За радно место под редним бројем 12:

 

 • Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о електронској трговини) – провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место  прописи из делокруга радног места (Закон о дувану) – провераваће се путем симулације (усмено).

 

За радно место под редним бројем 13:

 

 • Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о оглашавању) – провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место  прописи из делокруга радног места (Закон о локалној самоуправи) – провераваће се путем симулације (усмено).

 

За радно место под редним бројем 14:

 

 • Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о трговини) – провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место  прописи из делокруга радног места (Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму) – провераваће се путем симулације (усмено).

 

За радно место под редним бројем 15:

 

 • Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о трговини) – провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за компетенција за oдређено радно место  прописи из делокруга радног места (Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму) – провераваће се путем симулације (усмено).

 

За радно место под редним бројем 16:

 

 • Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика –  провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место прописи из надлежности органа (Закон о туризму) – провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција прописи из делокруга радног места – (Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму) – провераваће се путем симулације (усмено).

 

За радно место под редним бројем 17:

 

 • Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика –  провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место прописи из надлежности органа (Закон о угоститељству) – провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција прописи из делокруга радног места – (Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму) – провераваће се путем симулације (усмено).

 

За радно место под редним бројем 18:

 

 • Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика –  провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место прописи из надлежности органа (Закон о угоститељству) – провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција прописи из делокруга радног места – (Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму) – провераваће се путем симулације (усмено).

 

За радно место под редним бројем 19:

 

 • Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика –  провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место прописи из надлежности органа (Закон о угоститељству) – провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција прописи из делокруга радног места – (Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму) – провераваће се путем симулације (усмено).

 

За радно место под редним бројем 20:

 

 • Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика –  провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место прописи из надлежности органа (Закон о угоститељству) – провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција прописи из делокруга радног места – (Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму) – провераваће се путем симулације (усмено).

 

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Министарства трговине, туризма и телекомуникација (www.mtt.gov.rs).

 

 1. Провера понашајних компетенција за сва радна места:

 

 Управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.

 

 1. Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва радна места:

 

-Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа –  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

 

            V Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

 

VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства трговине, туризма и телекомуникација и у штампаној верзији на писарници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који су у пријави назначили за доставу обавештења.

 

            VII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора (за радна места под редним бројем 2, 5 ,6, 7, 8 ,9 ,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном посебном стручном испиту за тржишног инспектора (за радна места под редним бројем 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Чланом 47. став 3. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18) прописано је да лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено време и лице које је засновало радни однос на радном месту инспектора на неодређено време, а нема положен испит за инспектора, полаже испит за инспектора у року од шест месеци од дана заснивања радног односа. Ставом 6. истог члана Закона прописано је да изузетно, испит за инспектора није дужан да полаже инспектор који је на дан ступања на снагу овог закона имао најмање седам година радног искуства на пословима инспекцијског надзора и испуњава услове за обављање послова инспекцијског надзора (за радна места под редним бројем   2, 5 ,6, 7, 8 ,9 ,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 ).

Кандидати који немају положен посебан стручни испита за тржишног инспектора примају се на рад уз обавезу да тај испит полажу у роковима и на начин прописан Правилником о програму и начину полагања посебног стручног испита за тржишног инспектора (“Службени гласник РС“ број 59/11) (за радна места под редним бројем 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15).

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

 

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

 

VIII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд.

 

            IX Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 10. фебруара 2021. године, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим пријавама, или путем телеграма на адресу наведену у пријави.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим пријавама, или путем телеграма на адресу наведену у пријави.

 

            X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

            XI Трајање радног односа:  За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.

 

            XII Лица која су задужена за давање обавештења о конкурсу: Маја Наков  контакт телефон тел: 011-3616-269.

 

            XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места” (назив радног места).

 

НАПОМЕНE

 

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандидатима су при запошљавању у државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Положен државни стручни испит није услов нити предност за заснивање радног односа.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар трговине, туризма и телекомуникација.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Министарства трговине, туризма и телекомуникација, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

Образац пријаве радно место 1
24.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Образац пријаве радно место 2
25.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Образац пријаве радно место 3
25.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Образац пријаве радно место 4
24.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Образац пријаве радно место 5
25.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Образац пријаве радно место 6
25.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Образац пријаве радно место 7
25.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Образац пријаве радно место 8
25.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Образац пријаве радно место 9
25.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Образац пријаве радно место 10
25.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Образац пријаве радно место 11
25.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Образац пријаве радно место 12
25.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Образац пријаве радно место 13
25.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Образац пријаве радно место 14
25.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Образац пријаве радно место 15
25.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Образац пријаве радно место 16
25.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Образац пријаве радно место 17
25.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Образац пријаве радно место 18
25.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Образац пријаве радно место 19
25.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Образац пријаве радно место 20
25.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...