Izjava o temi (Theme Statement) za učešće Republike Srbije na međunarodnoj izložbi Ekspo Dubai 2020

Svetska izložba Expo predstavlja najveću međunarodnu izložbu koja se na period od pet godina organizuje širom sveta sa ciljem da zemalje učesnice prikažu svoja najznačnija privredna, kulturna i tehnološka dostignuća. Svetska izložba Expo biće organizovana 2020. godine u Dubaiu sa glavnom temom“ Povezivanje umova, stvaranje budućnosti“ i podtemama Mogućnost, Mobilnost i Održivost. Sve zemlje učesnice su u obavezi da organizatoru dostave na odobrenje „Izjavu o temi (Theme Statement)“ koju organizatori razmatraju i odobravaju, kako bi se osigurala usklađenost sa sveobuhvatnom temom „Povezivanje umova, stvaranje budućnosti“ i podtemama. Podtema nacionalnog paviljona Republike Srbije je „Mobilnost“.

1. Predmet javnog poziva je izrada: „Izjava o temi (Theme Statement) za učešće Republike Srbije na međunarodnoj izložbi Ekspo Dubai 2020”. Izrada teme treba da bude u skladu sa:
– Vodičem Expo 2020 Dubai (Prilog 1 na srpskom i engleskom jeziku;)
– Definicijom teme izložbe i Smernicama za razvoj teme od strane organizatora i učesnika (Prilog 2 na srpskom i engleskom jeziku);
– Tematskim vodičem (Prilog 3 na srpskom i engleskom jeziku);
– Obrascem Izjave o temi ( Prilog 4 na srpskom i engleskom jeziku);

Javni poziv se raspisuje sa ciljem da se kroz vrednovanje više pristiglih „Izjava o temi – (Theme Statement)“ dođe do najadekvatnijeg i najboljeg predloga teme za učestvovanje Republike Srbije na Svetskoj izložbi Ekspo 2020 Dubai, uz isplatu nagrada autorima najboljih „Izjava o temi – (Theme Statement)“.

„Izjava o temi – (Theme Statement)“ koja bude prihvaćena od strane organizatora biće osnov za izradu Idejnog rešenja Nacionalnog paviljona Republike Srbije i postavke izložbe u njemu na svetskoj izložbi Ekspo 2020 Dubai.

2. Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica, koja ispunjavaju uslove javnog poziva za koju se prijava podnosi, odnosno koja dostave:

Urednu i potpunu pismenu prijavu koja mora da sadrži:

– Narativno opisan tekst „Izjava o temi – (Theme Statement)“ u kojoj moraju da budu dati odgovori na pitanja organizatora koji se nalaze u Obrascu Izjave Teme (Prilog 4) izuzev delova i pitanja (Sekcije A) koja popunjava Ministarstvo.
„Izjava o temi – (Theme Statement)“ se obavezno podnosi na engleskom i srpskom jeziku i ukoliko postoji razlika u dva dostavljena teksta, merodavan će biti tekst na engleskom.

Uredna i potpuno pismena prijava mora biti potpisana i overena pečatom, ukoliko se radi o pravnom licu, i mora da sadrži i sve podatke o podnosiocu prijave i to:

Za fizička lica:
– ime i prezime;
– adresu prebivališta;
– kontakt telefon;
– mejl adresu (ukoliko je ima);
ako je lice preduzetnik uz prijavu se prilaže i
– izvod iz registra privrednih subjekta ili potvrda da je preduzetnik upisan u odgovarajući registar;
– potvrda o poreskom identifikacionom broju.

Za pravna lica:
– naziv i sedište;
– kontakt osoba, telefon i mejl adresa;
– izvod iz registra privrednih subjekata sa podacima za to pravno lice;
– kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju – PIB;
– ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), sa overenim kartonom deponovanih potpisa.

3. Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do 24.12.2018. godine.
Javni poziv sa prilozima od dana 13.12.2018. godine biće objavljen na internet stranici ministarstva www.mtt.gov.rs i portalu E uprave www.euprava.gov.rs

Prijave se dostavljaju na adresu:

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, ul. Nemanjina br. 22-26, Beograd, preporučenom pošiljkom ili na pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – za Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, radnim danom od 8,00 do 15,00 časova, u zatvorenoj koverti na kojoj je jasno naznačeno: „PRIJAVA ZA JAVNI POZIV ZA IZRADU NACRTA TEME: „IZJAVA O TEMI (THEME STATEMENT) ZA UČEŠĆE REPUBLIKE SRBIJE NA MEĐUNARODNOJ IZLOŽBI EKSPO DUBAI 2020” – NE OTVARATI“.

Ako je prijava poslata poštom dan predaje pošti, isključivo preporučenom pošiljkom, smatra se kao dan predaje Ministarstvu, pod uslovom da je pošiljka stigla u Ministarstvo do dana 24.12.2018. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ministarstvo zadržava pravo da poništi postupak po Javnom pozivu, kao i da u slučaju prijema neodgovarajućih i nepotpunih prijava ne izvrši izbor „Izjava o temi – (Theme Statement)“. Ministarstvo neće snositi nikakvu odgovornost niti biti dužna da nadoknadi bilo kakvu štetu koju bi učesnik eventualno mogao imati povodom učešća i ovom postupku.

Napomena: Jedna prijava može da sadrži jednu „Izjavu o temi – (Theme Statement)“.

4. Za prva tri najbolje rangirane „Izjava o temi – (Theme Statement)“ predviđena je novčana nagrada u sledećim neto iznosima:

• 250.000, 00 dinara – prvo mesto
• 150.000,00 dinara – drugo mesto
• 100.000,00 dinara – treće mesto

5. Komisija će vršiti rangiranje u skladu sa kriterijumima organizatora i kompletnog utiska predstavljene teme.

6. Rezulati Javnog poziva biće objavljeni na internet stranici ministarstva www.mtt.gov.rs i portalu E uprave www.euprava.gov.rs.

Ministarstvo preuzima sva autorska prava na slobodno korišćenje sve tri rangirane „Izjave o temi – (Theme Statement) “za koje su isplaćene nagrade, uz mogućnost njihove dalje izmene, dopune ili spajanja radi formiranja konačne verzije koja će biti dostavljena organizatoru na odobrenje.

Komisija zadržava pravo da ne dodeli neku od tri, ili čak nijednu nagradu ukoliko ne zadovoljavaju određene kriterijume.

Kontakt: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija -Nemanjina 22-26, Beograd, sekretar@mtt.gov.rs

Expo info - Prilog 1
55.5 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Attachment 1
2.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Specialregulation1 - Prilog 2
1.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Attachment 2
903.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Theme Guide-Serbian - Prilog 3
19.5 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Attachment 3
4.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Theme Statment Obrazac - Prilog 4
252.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Attachment 4
232.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...