Изјава о теми (Theme Statement) за учешће Републике Србије на међународној изложби Експо Дубаи 2020

Светска изложба Expo представља највећу међународну изложбу која се на период од пет година организује широм света са циљем да земаље учеснице прикажу своја најзначнија привредна, културна и технолошка достигнућа. Светска изложба Expo биће организована 2020. године у Дубаиу са главном темом“ Повезивање умова, стварање будућности“ и подтемама Могућност, Мобилност и Одрживост. Све земље учеснице су у обавези да организатору доставе на одобрење „Изјаву о теми (Theme Statement)“ коју организатори разматрају и одобравају, како би се осигурала усклађеност са свеобухватном темом „Повезивање умова, стварање будућности“ и подтемама. Подтема националног павиљона Републике Србије је „Мобилност“.

1. Предмет јавног позива је израда: „Изјава о теми (Theme Statement) за учешће Републике Србије на међународној изложби Експо Дубаи 2020”. Израда теме треба да буде у складу са:
– Водичем Expo 2020 Dubai (Прилог 1 на српском и енглеском језику;)
– Дефиницијом теме изложбе и Смерницама за развој теме од стране организатора и учесника (Прилог 2 на српском и енглеском језику);
– Тематским водичем (Прилог 3 на српском и енглеском језику);
– Обрасцем Изјаве о теми ( Прилог 4 на српском и енглеском језику);

Јавни позив се расписује са циљем да се кроз вредновање више пристиглих „Изјава о теми – (Theme Statement)“ дође до најадекватнијег и најбољег предлога теме за учествовање Републике Србије на Светској изложби Експо 2020 Дубаи, уз исплату награда ауторима најбољих „Изјава о теми – (Theme Statement)“.

„Изјава о теми – (Theme Statement)“ која буде прихваћена од стране организатора биће основ за израду Идејног решења Националног павиљона Републике Србије и поставке изложбе у њему на светској изложби Експо 2020 Дубаи.

2. Право учешћа на Јавном позиву имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове јавног позива за коју се пријава подноси, односно која доставе:

Уредну и потпуну писмену пријаву која мора да садржи:

– Наративно описан текст „Изјавa о теми – (Theme Statement)“ у којој морају да буду дати одговори на питања организатора који се налазе у Обрасцу Изјаве Теме (Прилог 4) изузев делова и питања (Секције А) која попуњава Министарство.
„Изјава о теми – (Theme Statement)“ се обавезно подноси на енглеском и српском језику и уколико постоји разлика у два достављена текста, меродаван ће бити текст на енглеском.

Уредна и потпуно писмена пријава мора бити потписана и оверена печатом, уколико се ради о правном лицу, и мора да садржи и све податке о подносиоцу пријаве и то:

За физичка лица:
– име и презиме;
– адресу пребивалишта;
– контакт телефон;
– мејл адресу (уколико је има);
ако је лице предузетник уз пријаву се прилаже и
– извод из регистра привредних субјекта или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар;
– потврда о пореском идентификационом броју.

За правна лица:
– назив и седиште;
– контакт особа, телефон и мејл адреса;
– извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице;
– копију решења о додељеном пореском идентификационом броју – ПИБ;
– име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), са овереним картоном депонованих потписа.

3. Јавни позив је отворен од дана објављивања до 24.12.2018. године.
Јавни позив са прилозима од дана 13.12.2018. године биће објављен на интернет страници министарства www.mtt.gov.rs и порталу Е управе www.euprava.gov.rs

Пријаве се достављају на адресу:

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, препорученом пошиљком или на писарници Управе за заједничке послове републичких органа – за Министарство трговине, туризма и телекомуникација, радним даном од 8,00 до 15,00 часова, у затвореној коверти на којој је јасно назначено: „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ТЕМЕ: „ИЗЈАВА О ТЕМИ (THEME STATEMENT) ЗА УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА МЕЂУНАРОДНОЈ ИЗЛОЖБИ ЕКСПО ДУБАИ 2020” – НЕ ОТВАРАТИ“.

Ако је пријава послата поштом дан предаје пошти, искључиво препорученом пошиљком, сматра се као дан предаје Министарству, под условом да је пошиљка стигла у Министарство до дана 24.12.2018. године. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Министарство задржава право да поништи поступак по Јавном позиву, као и да у случају пријема неодговарајућих и непотпуних пријава не изврши избор „Изјава о теми – (Theme Statement)“. Министарство неће сносити никакву одговорност нити бити дужна да надокнади било какву штету коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа и овом поступку.

Напомена: Једна пријава може да садржи једну „Изјаву о теми – (Theme Statement)“.

4. За прва три најбоље рангиране „Изјава о теми – (Theme Statement)“ предвиђена је новчана награда у следећим нето износима:

• 250.000, 00 динара – прво место
• 150.000,00 динара – друго место
• 100.000,00 динара – треће место

5. Kомисија ће вршити рангирање у складу са критеријумима организатора и комплетног утиска представљене теме.

6. Резулати Јавног позива биће објављени на интернет страници министарства www.mtt.gov.rs и порталу Е управе www.euprava.gov.rs.

Министарство преузима сва ауторска права на слободно коришћење све три рангиране „Изјаве о теми – (Theme Statement) “за које су исплаћене награде, уз могућност њихове даље измене, допуне или спајања ради формирања коначне верзије која ће бити достављена организатору на одобрење.

Комисија задржава право да не додели неку од три, или чак ниједну награду уколико не задовољавају одређене критеријуме.

Контакт: Министарство трговине, туризма и телекомуникација -Немањина 22-26, Београд, sekretar@mtt.gov.rs

Expo info - Prilog 1
55.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Attachment 1
2.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Specialregulation1 - Prilog 2
1.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Attachment 2
903.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Theme Guide-Serbian - Prilog 3
19.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Attachment 3
4.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Theme Statment Obrazac - Prilog 4
252.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Attachment 4
232.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...