FP7

Седми оквирни програм за истраживање и технолошки развој (Seventh Framework Programme for Research and Technological Development – FP7) је највећи истраживачки и развојни програм Европске уније и основни је механизам финансирања истраживања у периоду од 2007. до 2013. године. Седми оквирни програм има за циљ да допринесе испуњењу циљева Лисабонске стратегије и развоју економије Европске уније као најдинамичније, светски конкурентне економије засноване на знању. Такође, ФП7 је основни инструмент за стварање јединственог Европског истраживачког простора (European Research Area – ERA). Укупни буџет Седмог оквирног програма износи преко 50 милијарди евра.

FP7 је структурно подељен на четири основна програмска блока:

Такође, кроз Седми оквирни програм, издвајају се средства за:

Највећа средства се издвајају за програмски блок Сарадња, укупно 32,413 милијарде евра. Сарадња обухвата десет тематских области истраживања, од којих се највећа средства, 9 милијарди евра, издвајају за тематску област Информационо-комуникационе технологије (ИКТ). Тиме је Европска комисија препознала ову тематску област истраживања као најзначајнију и најперспективнију за даљи економски развој ЕУ. Такође, кроз Капацитете, значајно је подржан развој капацитета за област истраживања ИКТ.

Пријављивање пројеката и добијање средстава организовано је кроз позиве за пројекте који садрже детаљне информације по питању циљева истраживања обухваћених позивом (унутар тзв. радних програма), начина финансирања и крајњих рокова за предају предлога пројекта. Учешће у ФП7 могу да узму истраживачке групе на универзитетима, истраживачки институти, појединачни истраживачи, мала и средња предузећа, велике компаније, као и остале владине, невладине и приватне организације и институције које се баве истраживачким радом.

Јуна 2007. године Србија је потписала Меморандум о разумевању са Европском унијом и тиме добила статус придружене чланице (Associate Member), чиме је постала равноправни учесник у Седмом оквирном програму, а истраживачке организације и компаније из Србије, могу под истим условима као и земље чланице ЕУ да предлажу пројекте, укључе се у пројектне конзорцијуме, и буду партнери на пројектима или њихови координатори.

Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије пружа подршку за све програмске блокове и теме Седмог оквирног програма.

У оквиру Министарства за науку и технолошки развој успостављена је Мрежа националних контакт особа која има за циљ информисање потенцијалних корисника о могућностима и модалитетима сарадње и финансирање у Седмом оквирном прогараму.

Министарство за телекомуникације и информационо друштво је препознало значај истраживања и развоја у области информационо-комуникационих технологија (ИКТ) и кроз низ активности пружало је подршку истраживачким организацијама и компанијама из Србије да се укључе у Седми оквирни програм, а за тематску област ИКТ.

Додатни материјали: Увод у Седми оквирни програм за тематску област ИКТ и мини водич за укључивање.