Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2015. godinu

TEMA: Informisanje, savetovanje i pružanje pravne pomoći potrošačima

Osnov za dodelu sredstava za podsticanje i finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2015. godinu su: Zakon o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 99/11- dr. zakoni), Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 94/13), član 136. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS”, broj 62/14) i Zakon o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14).

Podnosioci predloga programa: pravo učešća na konkursu, kao podnosilac prijave predloga programa, ima samo ono udruženje koje je upisano u Evidenciju udruženja i saveza Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo), a čije je sedište u regionu za koji konkuriše.

Predlog programa podnosi se samo za jedan region i to tako da udruženje za zaštitu potrošača, podnosilac prijave predloga programa, ima sedište u regionu na koji se program odnosi. Kako bi se osiguralo da programi za koji su planirana podsticajna sredstva pokrivaju čitavu teritoriju Republike Srbije, od maksimalno raspoloživih sredstava finansiraju se izabrani programi, i to:

1. Region Vojvodine – najmanje jedan program;
2. Region Šumadije i Zapadne Srbije – najmanje jedan program;
3. Region Istočne i Južne Srbije – najmanje jedan program; i
4. Region Beograda – najmanje dva programa.
Broj predloženih programa od strane jednog udruženja za zaštitu potrošača je ograničen na jedan program.

Finansijska sredstva su obezbeđena u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu i Finansijskom planu Ministarstva za 2015. godinu – za oblast zaštite potrošača, na razdelu 30, glava 30.0, funkcija 410 i na ekonomskoj klasifikaciji 481-Dotacije nevladinim organizacijama, Programa 1506 Uređenje i nadzor sistema u oblasti trgovine, usluga i zaštite potrošača u okviru Programske aktivnosti 1506-0003 Jačanje zaštite potrošača i iznose ukupno 15.000.000,00 (slovima: petnaestmiliona) dinara. Iznos sredstava za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2015. godinu iznosi po regionima:
– maksimalno 3.000.000,00 (slovima: trimiliona) dinara za region Vojvodine; region Šumadije i Zapadne Srbije i region Južne i Istočne Srbije i
– maksimalno 6.000.000,00 (slovima: šestmiliona) dinara za region Beograda.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (www.mtt.gov.rs).

Rok za podnošenje prijava predloga programa je 7. maj 2015. godine do 15 časova.

Ostala pravila i uslovi konkursa nalaze se u konkursnoj dokumentaciji, a za sve dodatne informacije možete se obratiti Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za zaštitu potrošača, e-mail adresa: tatjana.stojanovic@mtt.gov.rs.

Konkursna dokumentacija
527.0 KB
416 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac prijave predloga programa
331.3 KB
439 Preuzimanja
Detaljnije...