Јавни позив за учешће у програму „Унапређење комуникације грађана и органа власти посредством интернета”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

У П У Ћ У Ј Е


ЈАВНИ ПОЗИВЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ „УНАПРЕЂЕЊЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ГРАЂАНА И ОРГАНА ЈАВНЕ ВЛАСТИ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТА”

 

 

Позивају се правна лица регистрована на територији Републике Србије и физичка лица која су држављани Републике Србије (у даљем тексту: предлагачи) да конкуришу за средства из Програмa распореда и коришћења средстава за наградни конкурс: „Унапређење комуникације грађана и органа јавне власти посредством Интернета” (по закључку Владе од 24. новембра 2011. године), у складу са условима из овог позива.

Предлагач може бити и група физичких лица.

Један предлагач може да предложи највише један пројекат.

Предмет предложеног пројекта треба да буде софтверска апликација која је доступна посредством Интернета као веб апликација и/или као апликација за мобилне телефоне, а која унапређује комуникацију грађана и органа јавне власти, односно доприноси остварењу законских права грађана.

Орган јавне власти је државни орган, орган територијалне аутономије, орган локалне самоуправе и организација којој је поверено вршење јавних овлашћења, као и правно лице које оснива или финансира у целини, односно у претежном делу, држава, територијална аутономија или локална самоуправа.

 

Пријављени пројекти конкуришу за новчане награде и то:

  • Три прве награде у износу од 500.000,00 динара
  • Десет других награда у износу од 300.000,00 динара
  • Двадесет трећих награда у износу од 150.000,00 динара

 

Све новчане награде су наведене у нето износу.

Уколико је предлагач награђеног пројекта група физичких лица, износ награде се дели равноправно на сва лица из групе.

 

ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ


Детаљни услови за учешће, критеријуми за оцењивање, као и детаљно упутство и образац пријаве за подношење пријаве за Програм могу се преузети у електронском облику на следећој вези: Образац пријаве пројекта

За предложени пројекат је потребно попунити образац пријаве у електронском облику, одштампати га и потписати.

Пријављивање обавити на следећи начин:

 

1. Попуњен, одштампан и потписан образац пријаве за Програм доставити на адресу Министарства културе, информисања и информационог друштва, Влајковићева 3, 11000 Београд, Сектор за информационо друштво, са назнаком „Пријава за програм унапређења комуникације грађана и органа јавне власти посредством Интернета – НЕ ОТВАРАТИ“.

Електронску копију пријаве приложити на засебном компакт диску.

2. Образац „Обавештење о пријави“ након слања пријаве поштом, односно непосредног достављања пријаве, послати електронском поштом на адресу konkursi@digitalnaagenda.gov.rs

 

Рок за подношење пријава је 17. фебруар 2012. године у 15:00 сати. Благовременом ће се сматрати само пријава приспела до наведеног датума и времена.

За додатне информације или појашњења у вези са пријављивањем можете се обратити на адресу konkursi@digitalnaagenda.gov.rs или телефоном на 011/2020 086.

 

Програм распореда и коришћења средстава за наградни конкурс „Унапређење комуникације грађана и органа јавне власти посредством Интернета”

(Преузмите ову страницу у ПДФ формату)