Јавни позив за учешће у програму подршке организацији конференција којe доприносе промоцији и популаризацији електронских комуникација и информационог друштва

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

У П У Ћ У Ј Е

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈИ  КОНФЕРЕНЦИЈА И ДРУГИХ ДОГАЂАЈА КОЈИ ДОПРИНОСЕ ПРОМОЦИЈИ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

 

Влада је на седници одржаној 5. априла 2012. године прихватила Програм подршке организацији конференција и других догађаја који доприносе промоцији и популаризацији електронских комуникација и информационог друштва (у даљем тексту: Програм), како би се допринело реализацији утврђених стратешких приоритета у овим областима.

Развој информационог друштва и примена информационо комуникационих технологија (у даљем тексту: ИКТ) доприноси развоју у свим аспектима друштва.

У оквиру Европске уније ИКТ су препознате као главни фактор утицаја на економски раст и иновативност, а међу седам водећих иницијатива економске стратегије Европа 2020 налази се „Дигитала агенда за Европу”, што показује значај који ИКТ имају у развоју модерне економије.

Стратегија развоја електронских комуникација у Републици Србији од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 51/10) и Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године  („Службени гласник РС”, број 51/10),  предвиђају да развој информационог друштва треба усмерити ка искоришћењу потенцијала ИКТ за повећање ефикасности рада, економски раст, већу запосленост и подизање квалитета живота свих грађана Републике Србије.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ У ОКВИРУ ОВОГ ПОЗИВА

 

Правна лица регистрована на територији Републике Србије (у даљем тексту: предлагачи) могу предложити организацију конференција и других сличних догађаја који доприносе промоцији и популаризацији електронских комуникација и информационог друштва (у даљем тексту: пројекат)  за које сматрају да треба да буду подржани овим програмом.

 

Предложени пројекти у оквиру овог јавног позива морају представљати:

 

–       организацију конференција и других догађаја (семинара, обука, радионица, такмичења и слично) који доприносе промоцији и популаризацији електронских комуникација и информационог друштва у широј популацији, којима се доприноси реализацији утврђених стратешких приоритета у овој области;

 

Предлагачи подносе предлоге пројеката Министарству, према условима из овог јавног позива. Детаљно упутство за подношење пријаве и образац пријаве пројекта се налазе на веб адреси www.digitalnaagenda.gov.rs.

 

Један предлагач може предложити највише један пројекат.

 

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 

Укупна обезбеђена средства за реализацију Програма, која могу бити додељена по овом јавном позиву износе  20.000.000,00 динара (словима: двадесет милиона динара) и обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину.

 

Подршка пројекту који је изабран према условима Програма и овог јавног позива предвиђа доделу бесповратних финансијских средстава у максималном износу од 5.000.000,00 динара (словима: пет милиона динара) по пројекту.

Ради реализације овог програма Министарство ће на основу Одлуке о избору пројеката закључити уговоре са предлагачима о финансирању или суфинансирању изабраних пројеката.

Уколико се Одлуком Министарства предлог пројекта изабере али се не одобре све активности или не одобре предвиђена средства у целокупном предложеном износу, предлагач преостала средства потребна за реализацију предложеног пројекта треба да обезбеди из других извора.

У случају да се одобрена средства не искористе наменски иста ће морати бити враћена у складу са Уговором који ће бити потписан са предлагачима изабраних пројеката.

Министарство задржава право увида у реализацију сваке од предложене активности, а све у циљу праћења коришћења средстава.

 

ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ

 

Образац пријаве пројекта за програм може се преузети у електронском облику на следећој адреси: Oбразац пријаве пројекта.

За сваки предлог пројекта потребно је попунити образац пријаве пројекта у електронском облику, одштампати га и потписати.

Пријаву извршити на следећи начин:

  1. Попуњен, одштампан и потписан образац пријаве пројекта за програм доставити на адресу Министарства културе, информисања и информационог друштва, Влајковићева 3, 11000 Београд, са назнаком „Пријава за програм подршке организацији конференција и других догађаја који доприносе  промоцији и популаризацији електронских комуникација и информационог друштва – НЕ ОТВАРАТИ – ЈАВНИ ПОЗИВ“.

Електронску копију пријаве приложити на засебном компакт диску.

  1. Образац „Обавештење о пријави“ након слања пријаве поштом, односно непосредног достављања пријаве, послати електронском поштом на адресу konkursi@digitalnaagenda.gov.rs

Рок за подношење пријава је  20. април 2012. године до 12:00 сати.

Благовременом ће се сматрати само пријава приспела до наведеног датума и времена.

 

ОЦЕЊИВАЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПРОЈЕКАТА

 

Оцену пријављених пројеката у оквиру овог позива вршиће Комисија за оцену пројеката, коју образује Министарство.

Комисија може оценити и да додељена средства треба да буду мања од тражених средстава у обрасцу пријаве.

На основу Извештаја Комисије Министарство ће донети одлуку о избору пројеката који ће бити финансирани по овом позиву.

Комисију чине председник, заменик председника, три члана – оцењивачи пројеката и секретар Комисије.

Оцењивање пројекта вршиће се на основу следећих елемената:
-оцена значаја предмета промоције, односно популаризације;

-оцена степена и укупног ефекта промоције, односно популаризације;

-оцена одрживости пројекта;

-оцена оправданости захтеваних финансијских середстава;

-оцена динамике реализације пројекта;

-оцена референци и кадровских капацитета предлагача пројекта;

-броја и значаја претходно организованих активности од стране предлагача;

-други елементи оцењивања у складу са сврхом и циљем пројекта израженим у
позиву.

Сваки од критеријума ће бити посебно вреднован, а највише ће бити вреднован значај пројекта у односу на циљеве Програма и постигнут ефекат промоције, односно популаризације електронских комуникација и информационог друштва.

Све активности које су предложене пројектом морају бити спроведене до краја 2012. године на територији Републике Србије.

Предлагач пројекта чији пројекат буде изабран за финансирање дужан је да по завршетку свих активности предвиђених пројектом достави детаљан извештај Министарству.

За додатне информације или појашњења у вези са пријављивањем можете се обратити на адресу konkursi@digitalnaagenda.gov.rs или телефоном на 011/2020072.