Други јавни позив за учешће у програму подршке пројектима промоције и популаризације електронских комуникација и информационог друштва

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

УПУЋУЈЕ

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРОЈЕКТИМА ПРОМОЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

Влада је на седници одржаној 9. јуна 2011. године усвојила Програм којим се утврђују начин и услови коришћења средстава у циљу подршке пројеката промоције и популаризације електронских комуникација и информационог друштва, како би се допринело реализацији утврђених стратешких приоритета у овим областима.
Развој информационог друштва и примена информационо комуникационих технологија (у даљем тексту: ИКТ) доприноси развоју у свим аспектима друштва.
У оквиру Европске уније ИКТ су препознате као главни фактор утицаја на економски раст и иновативност, а међу седам водећих иницијатива економске стратегије Европа 2020 налази се „Дигитала агенда за Европу”, што показује значај који ИКТ имају у развоју модерне економије.
Дигиталну агенду за Србију чине Стратегија развоја електронских комуникација у Републици Србији од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 51/10) и Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године („Службени гласник РС”, број 51/10).
Стратегијом је истакнуто да дазвој информационог друштва треба усмерити ка искоришћењу потенцијала ИКТ за повећање ефикасности рада, економски раст, већу запосленост и подизање квалитета живота свих грађана Републике Србије.

Поред тога, развој информационог друштва треба да буде праћен:
-укљученошћу свих грађанa Републике Србије, што се посебно односи на укљученост социјалних група са посебним потребама, регионални развој и јачање локалних иницијатива;
-развојем знања и вештина повезаних са ИКТ и јачањем улоге ИКТ у систему образовања; -сталним улагањем у истраживање и иновације, да би се потенцијали које доноси ИКТ препознали, сагледали и на најбољи начин искористили;
-одговорима на изазове које доности ИКТ, као што су: нови аспекти безбедности, угрожавање приватности, технолошка зависност, недовољна интероперабилност и отворена питања заштите интелектуалне својине;
-координацијом и кооперацијом између јавног, приватног и цивилног сектора.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ У ОКВИРУ ОВОГ ПОЗИВА

Правна лица регистрована на територији Републике Србије и физичка лица која су држављани Републике Србије (у даљем тексту: предлагачи) могу предложити пројекте за које сматрају да треба да буду подржани овим програмом.

Предложени пројекти у оквиру овог јавног позива морају представљати:

-организацију едукативних активности (семинари, обуке, радионице и слично) које доприносе промоцији и популаризацији електронских комуникација и информационог друштва у широј популацији.

Предлагачи подносе предлоге пројеката Министарству, према условима из овог јавног позива. Детаљно упутство за подношење пријаве и образац пријаве пројекта се налазе на веб адреси www.digitalnaagenda.gov.rs.

Један предлагач може предложити највише један пројекат.

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ОВОГ ПОЗИВА

Подршка пројекту који је изабран према условима овог јавног позива предвиђа доделу бесповратих финансијских средстава у максималном износу од 2.000.000,00 динара (словима: двамилионадинара) по пројекту. Средства која ће бити додељена по овом јавном позиву за све изабране пројекте ће бити максимално 20.000.000,00 динара (словима: двадесетмилионадинара).

Укупна средства потребна за спровођење овог програма, обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину, („Службени гласник РС“ број 101/2010), Раздео 28 Министарство културе, информисања и информационог друштва, 460 -функционална класификација, 423-економска класификација, 04 сопствени приход.

ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ

Образац пријаве пројекта за Програм може се преузети у електронском облику на следећој вези: Образац пријаве пројекта

За сваки предлог пројекта потребно је попунити образац пријаве пројекта у електронском облику, одштампати га и потписати.

Пријаву извршити на следећи начин:
Попуњен, одштампан и потписан образац пријаве пројекта за програм доставити на адресу Министарства културе, информисања и информационог друштва, Влајковићева 3, 11000 Београд, са назнаком „Пријава за програм подршке пројектима промоције и популаризације електронских комуникација и информационог друштва – НЕ ОТВАРАТИ – ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ“. Електронску копију пријаве приложити на засебном компакт диску.
Образац „Обавештење о пријави“ након слања пријаве поштом, односно непосредног достављања пријаве, послати електронском поштом на адресу konkursi@digitalnaagenda.gov.rs
Рок за подношење пријава је 8. август 2011. године у 15:00 сати. Благовременом ће се сматрати само пријава приспела до наведеног датума и времена.

ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Оцену пријављених пројеката у оквиру овог позива вршиће Комисија за оцену пројеката, коју образује Министарство. Комисија може оценити и да додељена средства треба да буду мања од тражених средстава у обрасцу пријаве.

Комисију чине председник, заменик председника, три члана – оцењивачи пројеката и секретар Комисије.

Оцењивање пројекта вршиће се на основу следећих елемената:
-оцена значаја предмета промоције, односно популаризације;
-оцена степена и укупног ефекта промоције, односно популаризације;
-оцена одрживости пројекта;
-оцена оправданости захтеваних финансијских середстава;
-оцена динамике реализације пројекта;
-оцена референци и кадровских капацитета предлагача пројекта;
-броја и значаја претходно организованих активности од стране предлагача;
-други елементи оцењивања у складу са сврхом и циљем пројекта израженим у
позиву.

Сваки од критеријума ће бити посебно вреднован, а највише ће бити вреднован значај пројекта у односу на циљеве Програма и постигнут ефекат промоције, односно популаризације електронских комуникација и информационог друштва.

Све активности које су предложене пројектом морају бити спроведене до краја 2011. године на територији Републике Србије.

Предлагач пројекта чији пројекат буде изабран за финансирање дужан је да по завршетку свих активности предвиђених пројектом достави детаљан извештај Министарству. У случају да се одобрена средства не искористе наменски иста ће морати бити враћена у складу са Уговором који ће бити потписан са предлагачима изабраних пројеката. Министарство задржава право увида у реализацију сваке од предложене активности, а све у циљу праћења коришћења средстава. Суфинасирање активности предвиђених предлогом пројекта од стране других лица је могуће. Ради реализације овог програма Министарство ће закључити уговоре са предлагачима изабраних пројеката.

За додатне информације или појашњења у вези са пријављивањем можете се обратити на адресу konkursi@digitalnaagenda.gov.rs или телефоном на 011/2020057.

(преузмите ову страницу у PDF формату)