Сектор за спољнотрговинску политику, мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу

Оливера Јоцић

в.д.помоћник министра

Контакт телефон:
011/2642-114
e-mail: olivera.jocic@mtt.gov.rs

У Сектору за спољнотрговинску политику и мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу обављају се послови који се односe на: припрему и координирање процеса приступања Републике Србије СТО, праћење рада и спровођење обавеза које проистичу из чланства у овој организацији; имплементацију споразума СТО кроз координацију активности појединих министарстава надлежних за одређене области; израду нотификација СТО по појединим споразумима у сарадњи са поменутим министарствима; координирање и учествовање у свим редовним активностима СТО и у наредним рундама мултилатералних трговинских преговора; припремање и усаглашавање преговарачких ставова које Република Србија заступа у СТО; организовање континуираног упознавања јавности са системом функционисања СТО, обавезама преузетим у току процеса приступања и новим предлозима; сарадња са универзитетима и академским структурама у области трговинске политике и међународних правила СТО; унапређење и развој економских односа са ЕУ кроз примену Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ, руковођењe и координација активности у оквиру преговора о приступању ЕУ у области Преговарачког поглавља 30 „Економски односи са иностранством”, сарадња са ужим преговарачким тимом Владе Србије за преговоре са ЕУ, као и надлежним директоратима Европске комисије; унапређење и развој економских односа са ЕФТА кроз спровођење споразума о слободној трговини са ЕФТА; праћење рада и спровођење обавеза које проистичу из чланства у Споразуму о слободној трговини у региону југоисточне Европе (ЦЕФТА) и другим економским организацијама из система УН и регионалним организацијама, споразумима и иницијативама, као и координацију припреме за закључивање мултилатералних трговинских споразума и њихово извршавање; праћење спровођења Акционог плана о регионалном економском простору на Западном Балкану (ЗБ6); праћење закључивања и реализације одговарајућих споразума са ЕУ, ЕФТА, ЦЕФТА; усклађивање привредних и трговинских прописа са стандардима СТО и ЕУ; праћење рада и активности са OECD и релевантним комитетима, Регионалним саветом за сарадњу (RCC) – Инвестиционим комитетом југоисточне Европе (SEE Investment Committee), Централном Европском иницијативом-ЦЕИ и другим споразумима и иницијативама у циљу обавештавања о извршавању oбавеза Републике Србије, као и другим институцијама релевантним за унапређење инвестиционог амбијента; утврђивање принципа и стратегије политике и режима спољне трговине; усклађивање политике и режима спољне трговине са међународним прописима који регулишу ову област; инструменте за унапређење извоза робе и услуга; робни режим, механизме за његово спровођење и посебне и сложене облике спољнотрговинског пословања; инструменте којима се обавља заштита домаћег тржишта од прекомерног, субвенционисаног увоза и увоза по дампинг ценама; припрему нацрта закона и подзаконских аката који се односе на спољнотрговинско пословање, као и других појединачних и општих аката које доноси Влада; вођење управних поступака и предузимање других управних радњи; координирање рада међуресорских комисија за имплементацију спољнотрговинских мера, координирање процесом усаглашавања са правилима СТО, процедуре издавања дозвола и осталих докумената везаних за извоз и увоз робе на нивоу Владе, учешће у међународним и међуресорским радним телима за усаглашавање прописа са нормама међународног законодавства и приступ међународним организацијама; сарадњу и координацију активности са привредним друштвима, органима и организацијамаa у циљу унапређења спољнотрговинског пословања; учешће у раду на изради регулативе из надлежности других ресора који се односе на спољнотрговинско пословање; припрему информација за разговоре државних и политичких представника са представницима међународних организација и иницијатива; праћење и анализирање робне размене, индустријске и технолошке сарадње и других облика трговинске сарадње; доношења мера за смањење спољнотрговинског дефицита, повећање извоза и унапређење конкурентности домаће привреде; учешће у припреми прописа у области страних улагања; преговарање и закључивање споразума о узајамном подстицању и заштити улагања, припрему закона о њиховом потврђивању и праћење њихове реализације; стручну подршку у поступку закључивања међународних споразума; учешће у активностима реализације Споразума о стабилизацији и придруживању и Националног програма интеграција у ЕУ и приступања СТО; учешће у припреми и предлагању програма и пројеката из предприступних фондова и других програма ЕУ и осталих облика међународне помоћи; креирање и спровођење политике спољне трговине у области наоружања, војне опреме и робе двоструке намене у складу са међународно преузетим обавезама Републике Србије; покретање иницијативе и учешће у изради закона и других прописа из делокруга послова спољне трговине наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене (контролисаном робом); сарадњу са другим органима државне управе и учешће у раду међуресорских радних тела за спровођење и усаглашавање прописа у области наоружања војне опреме и робе двоструке намене са нормама међународног законодавства и приступања међународним организацијама и међународним контролним режимима; издавање извозних и увозних дозвола и осталих докумената који прате спољну трговину наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене; вођење регистра лица која могу да обављају послове спољне трговине наоружањем и војном опремом; вођење евиденција и формирање базе података о примљеним захтевима и издатим дозволама и другим документима; израду Годишњег извештаја о реализацији спољнотрговинског промета; израду годишњих извештаја у складу са међународним обавезама и захтевима међународних организација (UN, OEBS) и других институција које се баве контролом извоза наоружања, војне опреме и робе двоструке намене; припрему прописа у области забране извоза и увоза робе која може бити употребљена за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање, ради усклађивања са међународним законодавством; издавање дозвола за извоз и увоз ове робе, као и други послови из ове области.

У Сектору за спољнотрговинску политику и мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Група за Светску трговинску организацију;

2. Група за Европску унију (ЕУ) и Европско удружење слободне трговине (ЕФТА);

3. Група за сарадњу са ЦЕФТА, међународним економским организацијама из ОУН и другим мултилатералним и регионалним организацијама и иницијативама;

4. Група за спољнотрговински систем и мере заштите;

5. Одељење за међународне споразуме и спољну трговину контролисаном робом;

5.1. Одсек за спољну трговину контролисаном робом – наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене