Kонкурс за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2015. годину

ТЕМА: Информисање, саветовање и пружање правне помоћи потрошачима

Основ за доделу средстава за подстицање и финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2015. годину су: Закон о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11- др. закони), Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 94/13), члан 136. Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС”, број 62/14) и Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС”, број 142/14).

Подносиоци предлога програма: право учешћа на конкурсу, као подносилац пријаве предлога програма, има само оно удружење које је уписано у Евиденцију удружења и савеза Министарства трговине, туризма и телекомуникација (у даљем тексту: Министарство), а чије је седиште у региону за који конкурише.

Предлог програма подноси се само за један регион и то тако да удружење за заштиту потрошача, подносилац пријаве предлога програма, има седиште у региону на који се програм односи. Како би се осигурало да програми за који су планирана подстицајна средства покривају читаву територију Републике Србије, од максимално расположивих средстава финансираjу се изабрани програми, и то:

1. Регион Војводине – најмање један програм;
2. Регион Шумадије и Западне Србије – најмање један програм;
3. Регион Источне и Јужне Србије – најмање један програм; и
4. Регион Београда – најмање два програма.
Број предложених програма од стране једног удружења за заштиту потрошача је ограничен на један програм.

Финансијска средства су обезбеђена у Закону о буџету Републике Србије за 2015. годину и Финансијском плану Министарства за 2015. годину – за област заштите потрошача, на разделу 30, глава 30.0, функција 410 и на економској класификацији 481-Дотације невладиним организацијама, Програма 1506 Уређење и надзор система у области трговине, услуга и заштите потрошача у оквиру Програмске активности 1506-0003 Јачање заштите потрошача и износе укупно 15.000.000,00 (словима: петнаестмилиона) динара. Износ средстава за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2015. годину износи по регионима:
– максимално 3.000.000,00 (словима: тримилиона) динара за регион Војводине; регион Шумадије и Западне Србије и регион Јужне и Источне Србије и
– максимално 6.000.000,00 (словима: шестмилиона) динара за регион Београда.

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице Министарства трговине, туризма и телекомуникација (www.mtt.gov.rs).

Рок за подношење пријава предлога програма је 7. мај 2015. године до 15 часова.

Остала правила и услови конкурса налазе се у конкурсној документацији, а за све додатне информације можете се обратити Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Сектору за заштиту потрошача, e-mail адреса: tatjana.stojanovic@mtt.gov.rs.

Конкурсна документација
527.0 KB
416 Преузимања
Детаљније...
Образац пријаве предлога програма
331.3 KB
439 Преузимања
Детаљније...